Wyniki ankiety na temat minionej edycji Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie – wysłuchanie publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2020

We wtorek 18 lutego br. w sali sesyjnej miasta panie Justyna Głąb i Kinga Wolnik z Wydziału Polityki Społecznej UM Częstochowy przedstawiły wyniki i wnioski z przeprowadzonej ankiety na temat zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.

W zebraniu uczestniczyli zainteresowani mieszkanki i mieszkańcy, liderzy i wnioskodawcy zgłaszanych zadań z  poszczególnych dzielnic. W wysłuchaniu i dyskusji uczestniczył także prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz szef Wydziału Polityki Społecznej Adrian Staroniek.

Jak przypomniał pan prezydent do tej pory w edycjach BO zgłoszono ponad cztery tysiące projektów, z których około dwa i pół tysiąca została poddana pod głosowanie,

W tym roku będzie realizowanych 127 zadań wyłonionych w edycji BO w 2019 roku.

Ankieta w sprawie oceny minionej edycji trwała od 10 stycznia do 9 lutego tego roku. Można było głosować poprzez internet lub w wersji papierowej. Ogółem swoje zdanie wyraziły 194 osoby, w tym 144 elektronicznie a 50 – w wersji papierowej. Byli to reprezentanci wszystkich dzielnic, z podziałem na kobiety i mężczyzn mniej więcej po połowie. Jak się okazuje 63% osób ankietowanych ocenia ostatnią edycje BO zdecydowanie pozytywnie lub pozytywnie. Są to głównie osoby, które wnioskowały zadania i/lub brały udział w głosowaniu. Najlepiej oceniony sposób głosowania to głosowanie przez internet, dużym uznaniem cieszył się też mobilny punkt do głosowania „Londyńczyk”. Z tej formy głosowania skorzystało w ubiegłym roku 1700 osób.

Jakie sugestie i wnioski przedstawili ankietowani?

Proponowano: 

- by zmniejszyć pulę na jedno zadanie z 50% do np. 40% całej kwoty dostępnej w części ogólnomiejskiej, również wprowadzić takie ograniczenie w dzielnicach,

- by ograniczyć wnioskowanie na projekty nieinwestycyjne w jednej instytucji, podobnie jak ograniczono wnioskowanie zadań inwestycyjnych na tej samej działce gminnej (co drugi rok),

- by zadania na place zabaw czy małej architektury miały szczegółowe opisy lub zdjęcia poglądowe, aby uniknąć nietrafionych wyborów urzędników realizujących zadanie i realizować zgodnie z wizją wnioskodawcy.

- podnoszono kwestię, by wnioskowali tylko mieszkańcy,

- sugerowano, by wnioski były poparte przez pewną liczbę mieszkańców, np. pięćdziesięciu dla wniosku ogólnomiejskiego i piętnastu dla wniosku dzielnicowego,

- możliwość odrzucania wniosków z innych powodów niż formalno-prawne,

- możliwość głosowania ujemnymi punktami (jako sprzeciw),

- rozważenie ograniczenie ilości zgłaszanych wniosków przez jedną osobę (np. jedno zadanie ogólnomiejskie i trzy dzielnicowe),

Z uwag nadesłanych przez wydziały realizujące zadania istotny wniosek to wniosek wydziału mienia, który sugeruje odrzucenie wniosku bez podanej lokalizacji proponowanej instalacji, gdyż w takim przypadku gmina znajduje dostępne miejsce, lecz wnioskodawca nie jest zadowolony, mimo, iż nie podał swojej lokalizacji.

Z dyskusji, jaka nastąpiła po poznaniu wyników ankiety, wynika, że:

- można się zastanowić nad ograniczeniem kwoty na jedno zadanie, ale na pewno nie we wszystkich dzielnicach, gdyż kwota, którą dysponują niektóre z nich jest na tyle mała, że ograniczenie to uniemożliwiłoby realizację niektórych potrzebnych a bardziej kosztownych zadań,

- głosowanie punktami ujemnymi nie jest wskazane, gdyż mogłoby to wzniecić spory i animozje w dzielnicach, a ideą BO jest współdziałanie,

- w sprawie dostępu instytucji do BO, jeśli chodzi np. o biblioteki, to one są na ogół miejscami, gdzie można realizować różne projekty „miękkie”,

-  zebranie poparcia pod wnioskami może nastręczyć kłopoty z RODO, bo sam podpis nie jest wystarczający, a inne dane są wrażliwe i ich zdobycie może być trudne, poza tym po ich zdobyciu mogą stać się przyczyną nadużyć, jak to bywało w pierwszych edycjach,

- dokładne opisanie lokalizacji dla wnioskowanego zadania może polegać nie tylko na podaniu nr działki, ale także wskazaniu innych punktów charakterystycznych w pobliżu,

- przydatna dla samego wnioskodawcy jest wstępna wycena zadania, zalecane jest, by była robiona wg załączonego cennika BO, podobnie jak szczegółowy opis zadania, który powinien być wymagany (miejsce w formularzu jest),

Poruszono też inne kwestie:

- kto ma utrzymywać zrealizowane zadanie – to jest ustalone, wydział, który je zrealizował.

- czy należy także określić w latach trwałość projektu, co ma się dziać np. z placem zabaw z BO, gdy w wyniku zainwestowania sąsiedniego terenu przez plac powinna przebiegać droga?

- co zrobić, gdy wpłyną dwa wnioski na takie samo zadanie – można z jednego zrezygnować, tylko pod warunkiem, że jeden z wnioskodawców zgodzi się wycofać swój wniosek. Nie zawsze do tego dochodzi, mieszkańcy głosują na oba, to nie jest dobre dla zadania. (Np. na Lisińcu była taka sytuacja dotycząca remontu chodnika na ul. Poznańskiej i  szczęśliwie jeden wniosek został wycofany.)

Padł też wniosek, by podnieść procentowy udział środków na BO z 0,5 do 1 lub chociaż do 0,75 procent budżetu miasta. A okres weryfikacji jest za długi, bo potem nie ma czasu na zmianę we wniosku lub odwołanie. Jeśli chodzi o promocje wniosków, jest to żmudna praca z ludźmi, nad przybliżeniem wiedzy o zadaniu i głosowaniu oraz zachęceniu do poparcia, najlepsze efekty daje współpraca różnych grup mieszkańców, a nawet dzielnic.

Wszystkie poruszone kwestie będą analizowane i ostateczne warunki tegorocznej edycji BO będą przedmiotem uchwały radnych miasta.

 

Wszelkie informacje o BO, jego edycjach, wynikach i realizacjach na stronie http://konsultacje.czestochowa.pl/ w zakładkach O BUDŻECIE+ i ZADANIA BO+

Nasz artykuł

- http://gazetaobywatelska.czest.pl/art,330,jak-glosowalismy-w-vi-edycji-bo-2020

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo BO

    Logo BO

  • Powiększ zdjęcie Na sali sesyjnej UM

    Na sali sesyjnej UM