III Edycja BO województwa śląskiego rozpoczęta!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2021

Od 6 kwietnia można składać wnioski z propozycją zadań do realizacji w 2022 roku z funduszu marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Według harmonogramu termin składania wniosków upływa 16 maja tego roku. Jest jedna istotna zmiana w regułach tej edycji.

Tegoroczne edycja ma mieć charakter ekologiczny. W dalszym ciągu środki są podzielone na zadania w grupie wojewódzkiej (EKO, 50% środków) i w grupach podregionalnych (REGIO, 50% środków). Ich podział następuje na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych. Jednak teraz preferowane będą zadania o wymiernych skutkach ekologicznych. Przede wszystkim dotyczyć to ma puli wojewódzkiej. Zadania w tej grupie mają służyć całemu województwu lub co najmniej dwóm powiatom i spełniać trzy przesłanki:

  1. mają dominujący charakter ekologiczny; 
  2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
  3. służą rozwojowi całego województwa.

W podregionach zadania takie będą mile widziane, ale mogą być także inne, potrzebne dla mieszkańców podregionu.

Nasz Podregion nr 6 – obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa i ma do dyspozycji kwotę (11% całości) 550 000 zł.

Równolegle z pierwszym etapem składania wniosków z projektami zadań będą prowadzone konsultacje na temat obecnej edycji MBO.

Ponadto należy pamiętać, że szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO: 

  1. w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków; 
  2. w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

Zadanie należy zgłosić poprzez generator eBO wypełniając stosowny formularz. Następnie należy go wydrukować, dołączyć listy poparcia oraz ewentualnie zgodę na realizację zadania właściciela lub władającego obiektem lub terenem (jeśli to zadanie inwestycyjne lub infrastrukturalne) i dostarczyć do Urzędu Wojewódzkiego lub jednostek zamiejscowych, w Częstochowie na ul. Sobieskiego 7. Można dostarczyć osobiście, pocztą lub poprzez Elektroniczna Skrzynkę Podawczą w nieprzekraczalnym terminie 16 maja 2021 r.

Harmonogram (dostępny na stronie bo.slaskie.pl)

Po zgłoszeniu zadań następne etapy III Edycji MBO wyglądają następująco:

- do 2 czerwca 2021 r. zostanie opublikowany wykaz zadań, spełniających wymogi formalne,

- do 6 lipca 2021 r. zostanie opublikowana lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem),

- etap składania odwołań do Zarządu Województwa Śląskiego w terminie 7 dni od opublikowania powyższej listy.

- rozpatrzenie odwołań i podjęcie uchwały ZWŚl. w sprawie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia odwołania, lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania,

- promocja zadań będzie od dnia ogłoszenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania,

- od 1 września do 15 września 2021 r. odbędzie się głosowanie,

- 24 września 201 r. nastąpi ogłoszenie wyników głosowania,

- także do dnia 24 września 2021 r. zostanie podjęta uchwała ZWŚl. w sprawie listy zadań przyjętych do realizacji na rok 2022.

 

Przydatne linki:

 Generator eBO

 Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 Uchwała zarządu nr 667/220/VI/2021 w sprawie określenia harmonogramu III edycji MBO

 Uchwała zarządu nr 668/220/VI/2021 w sprawie wskazania kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach MBO oraz ustalenia wielkości środków dla grup powiatów w puli REGIO

ESWI